The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 4 नक्कल करूया (activity )
Ch. 5 फळांचा राजा (activity)
– वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या नावे घेवून कृती द्वारे नक्कल करूया पाठाचे स्पष्टीकरण.
-फळांचा राजा पाठ वाचन व स्पष्टीकरण चित्रांद्वारे केले.
– कार्य पुस्तके तील पान क्रमांक 14 आणि 15 पूर्ण केले
– Ch. 4 नक्कल करूया या पाठाचे वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study : – फळांचा राजा या पाठाचे शब्दार्थ पूर्ण करा.

Related Posts