The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 6 फळे मोजूया (activity
– पाठ वाचन व स्पष्टीकरण चित्रांद्वारे केले.
– एक ते दहा अंक वअंक शब्द लेखन.
– कार्य पुस्तके तील पान क्रमांक 17 पूर्ण केले
– Ch. 5/6 फळांचा राजा व फळे मोजूया या या पाठाचे वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study :
– कार्य पुस्तकातील पान क्रमांक 18 व 19 पूर्ण करणे.
Note. Ch 4 नक्कल करू या वर्कशीट तपासून मुलांना परत केली.

Related Posts