The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 7 चित्रे पाहू गप्पा मारू (activity
– Ch. 7 चित्रे पाहू गप्पा मारू (पाठ वाचन व स्पष्टीकरण चित्रांद्वारे केले.
– शब्दार्थ लेखन
– Ch. 7 या पाठाचे वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study :
– क ते झ ची चौदाखडी एक वेळा लिहा.

Related Posts