The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done -Ch.1.पाऊस
– कवितेचे कठीण शब्द वहीमध्ये लिहायला दिले.
१ ते १० अंक व अंक शब्द लेखन कार्य.
– बाराखडी वाचन
Self study :
– कविता पठन करणे.
– १ ते १० अंक व अंक शब्द दोन वेळा लिहा.
– क ते ण पर्यंत बाराखडी लिहा.

Related Posts