The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done –
– स्वर व व्यंजन उजळणी
– स्वरांचे मात्रा , काना (चिन्ह) उजळणी.
– बाराखडी वाचन व लेखन.(त ते न )
-.१ ते १० अंक व अंक शब्द लेखन कार्य.
Self study :
– १ ते १० अंक व अंक शब्द एक वेळा लिहा.
– प ते व पर्यंत बाराखडी लिहा.

Related Posts