The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch. 6. फळे मोजूया Activity
Ch. 7. चित्रे पाहू ! गप्पा मारू Activity
पाठ वाचन व स्पष्टीकरण चित्रांद्वारे केले. शब्दार्थ वाचन आणि वहीत लिहून दिले.
१ ते १० अंक व अंक शब्द वहीत लिहून दिले. कार्य पुस्तकेतील पान क्र. 17, 18, 19 पूर्ण केले.
Ch. 6, 7 या पाठाचे वर्कशीट वर्गात सोडवून घेतली.
Self study :
1. स्वर आणि व्यंजन दोनवेळा वहीत लिहा.
2. अंक १-१० शब्दात आणि अंकात लिहा.
Kindly submit Subject Enrichment on 14 June.

Related Posts