The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done –
कविता १. पाऊस
* कठीण शब्द वहीमध्ये लिहायला दिले.
* बाराखडी – स्वर चिन्ह *
स्पष्टीकरण केले. बाराखडी – क, ख वहीत लेखन केले.
अंक आणि अंकशब्द १-१० वाचन व वहीत लेखन केले.
Self study :
1. बाराखडी – क ते त्र एकवेळा लिहा.
2. कविता तालासुरात गाणे.
3. अंक व अंक शब्द १-१० लिहा.

Related Posts