The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (Proposed CBSE School)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (Proposed CBSE School)

Marathi

 Work done :
*पाठ १३. आमचा वर्ग
शब्दार्थ वहीत लिहून दिले. स्पष्टीकरण सांगितले.
 वाचन केले. स्वाध्याय पुस्तकामध्ये पूर्ण केला.
 H.w : पान. नंबर २० . प्रश्न. अक्षरे जुळवून शब्द बनवा.( वहीत लेखन करणे.)
बाराखडी लिहा. ( पुस्तकात लिहा.)

Related Posts