The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done – Ch.4. वारांचे गाणे
– कवितेचे वाचन व स्पष्टीकरण.
– कवितेचे शब्दार्थ , यमक जुळणारे शब्द , वारांचे नावे लेखन .
Self study :- कवितेचे वाचन करणे.

Related Posts