The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done – Ch.5.चित्रांसंबंधी बोला (activity)
– शब्दार्थ व क्रियापद व्याख्या व क्रियापदाचे उदाहरण व वाक्य लेखन कार्य केले .
Ch.6 . एकमेकांशी बोला ( activity )
पाठाचे स्पष्टीकरण व शब्दार्थ ,समानार्थी शब्द लेखन कार्य केले.
Self study : -क्रियापदाचे उदाहरण व वाक्य वाचणे.

Related Posts