The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done : 5. चित्रांसंबंधी बोलूया (activity)
– शब्दार्थ लेखन झाले.
– व्याकरण- क्रियापद उदाहरणासह स्पष्ट केले.
Home work :- चौदाखडी वाचा.
Ch.3 विषय संवर्धन -तुमच्या आवडत्या प्राण्याविषयी पाच वाक्ये मराठीच्या वहीत लिहा.

Related Posts