The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done .
Ch.5 . चित्रांसंबंधी बोला ( activity)
– शब्दार्थ व क्रियापद व्याख्या व क्रियापदाचे उदाहरण व वाक्य लेखन कार्य केले.
Ch.6 एकमेकांशी बोला (activity)
– पाठाचे स्पष्टीकरण, शब्दार्थ समानार्थी शब्द व एका शब्दात उत्तरे लेखन कार्य.
– पाठ 3 आपण सारे खेळू वर्कशीट वर्गात सोडून घेतली.
Self study :
Note : Subject Enrichment
Ch.3 .
तुम्हाला आवडणाऱ्या प्राण्याबद्दल पाच वाक्य लिहा.
Kindly submit Subject Enrichment on 14th June

Related Posts