The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done : Ch.३ आपण सारे खेळू
कार्यपत्रक (worksheet)
चर्चा करून सोडवले.
Ch.४ वारांचे गाणे
शब्दार्थ लेखन वहीत केले.
H.w : SE
तुम्हाला आवडणाऱ्या प्राण्यांची माहिती पाच ओळीत लिहा ?
Note : SE questions submissions on Wednesday .

Related Posts