The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
सर्वनाम व्याख्या व उदाहरणासहित सोडून वहीत लेखन केले.
वचन ओळख व एकवचन लेखन केले.
H.w : व्याकरण भाषा अभ्यासाचे वाचन करणे .

Related Posts