The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done:
कविता ५. गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या
शब्दार्थ लेखन केले. ध्वनिफीत दाखवली. कवितेचा सारांश स्पष्ट केला. कविता लेखन वहीत केले. स्वाध्याय लेखन केले.
H.w : कवितेचे वाचन करा.

Related Posts