The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done : गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या (page number 5)
– कवितेचे वाचन झाले.
* वहीतील लेखन कार्य :-
– कोण ते सांगा.
– शेवटची अक्षरे जुळणारे कवितेतील शब्द लिहा.
– कवितेतील नादमय शब्द लिहा.
Home work :- कविता वाचा व वहीतील लेखन कार्य वाचा.

Related Posts