The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done:
Ch. ५. डराव डराव!
– पावसाळ्यात निसर्गात होणाऱ्या बदलाची चर्चा केली.
– कवितेचे वाचन व स्पष्टीकरण झाले.
– वहीतील लेखन कार्य:- शब्दार्थ लेखन ,शब्द समूह व त्यांचे अर्थ ,एका वाक्यात उत्तरे लिहून दिली.
H.w : कवितेचे वाचन करा.

Related Posts