The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

MARATHI

Work done :
1. प्रार्थना – प्रश्नोत्तरे पूर्ण केली.
Subject Enrichment of ch 1 given.
पाठ 2 रा – लेखकाची माहिती सांगितली. पाठाची ओळख, चर्चा केली.
H.W : पाठ 1. रिकाम्या जागा भरा, कवितेच्या ओळी पूर्ण करा. (पुस्तकात खुणा केल्या आहेत.)

Related Posts