The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

MARATHI

Work done
कवितेच्या ओळीचे रसग्रहण कसे करावे ते समजावून दिले.ch 2
मी चित्रकार कसा झालो!
पाठाची प्रस्तावना केली व वाचन केले
H. W जिथे काल अंकुर —– खालील कवितेच्या ओळीचे रसग्रहण करा

Related Posts