The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Ch no. 2 दोघेही जिंकू
Work done :
– पाठचे स्पष्टीकरण केले.
– पाठावर आधारित प्रश्नोत्तरावर चर्चा केली.
– अ ते अः स्वर वाचन.
– क ते ज्ञ व्यंजन वाचन.
– क, ख चौदाखडी लेखन.
Self study :
-स्वर – अ ते अः एक वेळा लिहणे.
– व्यंजन – एक वेळा लिहणे.
– क, ख ची चौदाखडी एक वेळा लिहणे.

Related Posts