The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
Ch.3. करूया स्वागत Activity
Ch.4. खेळ खेळूया Activity
Ch.5. एकुया, करूया Activity
कठीण शब्दार्थ स्पष्ट केले. चित्र वर्णन केले. पाठावर आधारित तोंडी प्रश्नोत्तरे विचारले.
कार्य पुस्तकातील पान क्र. 10, 12, 14, 15 वर्गात सोडवून घेतले. अंक १-५ मुलांना वहीत लिहायला दिले.
Ch.2, 3 worksheet वर्गात सोडवून घेतले.
चौदाखडी – ग, घ समजावले व वहीत लिहून दिले.
Self study :
1. च, छ, ज, झ ची चौदाखडी वहीत लिहा.
2. अंक १ ते ५ दोनवेळा वहीत लिहा.

Related Posts