The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done : वारांचे गाणे. (Page number ७)
– कवितेचे वाचन आणि स्पष्टीकरण झाले.
– शब्दार्थ लेखन वहीत केले.
– वारांची नावे वहीत लिहिली.
– यमक जुळणारे शब्द वहीत लिहिले.
Home work :- कविता व वहीतील लेखन कार्य वाचा.

Related Posts