The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Value Education

 ( Proxy )
Work done :-
सर्वनाम :- व्याख्या आणि उदाहरणार्थ देवून मुलांना समजवले.
सर्वनामाचे उदाहरण वहीत लेखन केले. सर्वनामाचे तोंडी उदाहरणे घेतले.
गृहपाठ :- व्याकरण – सर्वनाम वाचन करा.

Related Posts