The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done .
-समानार्थी शब्द , विरुद्धार्थी शब्द वचन बदला याची उजळणी घेतली व लेखन कार्य केले.
– ch.1/2 C.C Done .
Self study :
दिलेल्या उजळणीचे वाचन करणे .
– परीक्षेचे पेपर पॅटर्न वहीत लिहून देण्यात आले.
Note : मराठी वही तपासण्या करीता उद्या घेऊन येणे .

Related Posts