The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
– स्वर व व्यंजन उजळणी
– नामाचे अपूर्ण उदाहरण पूर्ण केले व वहीत लेखन केले.
– वचन ओळख व एकवचन व अनेकवचन लेखन केले.
-१ते१० अंक व अंकशब्द वाचन व लेखन केले.
H.w : व्याकरण भाषा अभ्यासाचे वाचन करणे .
क ते घ पर्यंत बाराखडी एक वेळा लिहा.
१ते१० अंक व अंकशब्द लिहा.

Related Posts