The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Work done :
– बाराखडी उजळणी
– सर्वनाम व्याख्या व उदाहरणासह समजवले व वहीत लेखन केले.
– लिंग व लिंगाचे प्रकार, उदाहरणासह स्पष्ट केले व वहीत लेखन केले.
H.w :
– च ते झ पर्यंत बाराखडी एक वेळा लिहा.
– झोका कवितेचे वाचन करणे.

Related Posts