The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Marathi

Ch. ५. डराव डराव कार्यपत्रक सोडून घेण्यात आले व तपासून
परत केले.
Ch. ६ ऐकूया खेळूया
७ . खेळत खेळत वाचूया. चांगल्या सवयी व वाईट सवयी चे लेखन खेळाद्वारे वहीत लेखन केले.
H.w : S.E प्रश्न उत्तर लेखन पूर्ण करणे.
Note : पाठ १ व ५ (cc )सराव पत्र सोमवारी घेण्यात येईल.

Related Posts