The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)
The Bassein Education Society's
ISAAC NEWTON GLOBAL SCHOOL (CBSE Affiliation No. 1131196)

Sub Marathi
Work done
खालील कवितेच्या ओळीचे रसग्रहण करा
हे कसे लिहायचे ते समजावून दिले
Ch 2 मी चित्रकार कसा झालो!
पाठाची प्रस्तावना त्यांनी पाठ वाचून दाखवला.
H. W 2) कवितेच्या दुसरा कडव्याचे रसग्रहण करा

Related Posts